Personální politika

Staňte se jedním ze zaměstnanců společnosti Šmídl

  • Kvalitní zaměstnanci jsou naším největším bohatstvím a investicí do budoucnosti. Úspěch společnosti je založen na práci zkušených a motivovaných lidí a je podmíněn naší schopností získat, rozvíjet a udržet si své zaměstnance.

  • Pro naše zaměstnance vytváříme příjemné, přátelské pracovní prostředí s partnerským přístupem manažerů.

  • Velký důraz klademe na moderní technické zázemí, bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci.

hp-3-stante-se-ridicem